Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WERKOPDRACHT PIXEL UNIVERSE 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met PIXEL UNIVERSE worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. PIXEL UNIVERSE houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.

1. Offerte

1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals e-mail en mondelinge prijsafspraken.

1.2 PIXEL UNIVERSE stelt offertes op. Dit gebeurt op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik, opnames, montage en andere projectgerelateerde zaken. Ingeval van een niet-voorziene verhoging van één of meer van de hiervoor genoemde en dergelijke factoren is de opdrachtnemer gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de PIXEL UNIVERSE opgegeven prijzen exclusief BTW.

1.4 Elke offerte is vrijblijvend en aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze duurt in elk geval nooit langer dan 3 maanden.

1.5 PIXEL UNIVERSE is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod. PIXEL UNIVERSE is niet gebonden aan verplichting van uitvoering als de offerte is geaccordeerd of als er anderszins een prijsafspraak is gemaakt. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht PIXEL UNIVERSE tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door opdrachtgever kan PIXEL UNIVERSE ontdoen van de verplichting tot uitvoering.

1.6 Indien PIXEL UNIVERSE in opdracht van de opdrachtgever plannen en\of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakt kosten, zijn honorarium daaronder begrepen, aan hem te vergoeden.

2. Overeenkomsten & Betaling

2.1 Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.

2.2 Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.3 Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.

2.4 De overeenkomst tussen PIXEL UNIVERSE en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 PIXEL UNIVERSE is bevoegd, indien hij zulks wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De honoraria en kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Alvorens derden in te schakelen dient PIXEL UNIVERSE echter de toestemming van de opdrachtgever daartoe te verkrijgen.

2.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de afgesproken termijn aan PIXEL UNIVERSE worden verstrekt.

2.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan PIXEL UNIVERSE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de opdrachtgever de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.

2.8 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.

2.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen PIXEL UNIVERSE en de opdrachtgever tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

2.10 Indien PIXEL UNIVERSE en de opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. PIXEL UNIVERSE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.11 Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.

2.12 Bij opdrachten vanaf € 3.000,- of met een totale looptijd langer dan 2 maanden is de facturering als volgt: 1/3e van de offerte vooraf start filmen, 1/3e voor start van de montage en 1/3e na oplevering.
Bij opdrachten onder de € 3000 of met een totale looptijd korter dan 2 maanden is de facturering als volgt: 50% van de offerte vooraf start filmen, 50% bij oplevering. 

2.13 Bij opdrachten die een livestream betreffen verloopt de facturering als volgt: 70% van de offerte voorafgaande aan de dag van de livestream, 30% na oplevering.

2.14 PIXEL UNIVERSE hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

2.15 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij PIXEL UNIVERSE een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat PIXEL UNIVERSE over het bezwaarschrift heeft beslist.

2.16 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het PIXEL UNIVERSE vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 100,-.

3. Reis en verblijf

3.1 Alle reis- en verblijfs- en parkeerkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden als extra post op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. PIXEL UNIVERSE hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer.

3.2 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometertarief dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.

3.3 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

3.4 Bij een reistijd langer dan 1 uur per enkele reis factureert PIXEL UNIVERSE 50% van de totale dagprijs.

4. Muziek

4.1 Voor de meeste muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten royalty’s afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er enkel kosten bij voor het afkopen van de gebruikte muziek welke online is verkregen.

4.2 Over muziek welke op maat wordt gecomponeerd en geproduceerd door PIXEL UNIVERSE of een derde partij, worden geen royalty’s afgedragen aan Buma Stemra. PIXEL UNIVERSE hanteert zijn eigen licentie en licentie fee beleid, welke op maat per productie wordt opgesteld en geaccordeerd dient te worden door opdrachtgever.

4.3 Indien er gebruik wordt gemaakt van rechtenvrije muziek dan vindt er geen afdracht plaats.

5. Auteursrecht

5.1 Concepten, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, voorstellen, enzovoorts die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van PIXEL UNIVERSE. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt PIXEL UNIVERSE de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

5.2 Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, PIXEL UNIVERSE. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met PIXEL UNIVERSE.

5.3 Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden. Wel kan er een vrije licentie aangekocht worden. In dit geval wordt er éénmalig een licentie fee gefactureerd. Ook kan er een exclusieve licentie worden aangekocht wat veelal het geval is bij producties op maat.

6. Aansprakelijkheid

6.1 PIXEL UNIVERSE  is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits PIXEL UNIVERSE zich aan de opdracht heeft gehouden en mits PIXEL UNIVERSE zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Opdrachtgever vrijwaart PIXEL UNIVERSE van alle aanspraken van derden.

7. Annulering

7.1 In geval van annulering van een opdracht, ongeacht de reden, door Wederpartij, zal PIXEL UNIVERSE de volgende vergoeding aan Wederpartij in rekening te brengen:

a) bij annulering 2 dagen of korter voorafgaand aan de startdatum van de productie, dan wel op of na de startdatum van de productie: 100% van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en kosten; 

b) bij annulering 5 dagen of korter (tot 2 dagen) voorafgaand aan de startdatum van de productie: minimaal 75% van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en kosten; 

c) bij annulering 10 dagen of korter (tot 5 dagen) voorafgaand aan de startdatum van de opdracht: minimaal 50% van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en kosten. 

d) bij annulering 14 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van de opdracht: minimaal 25% van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en kosten. 

De hiervoor genoemde startdatum van de productie zal worden opgenomen in de opdrachtbevestiging, bij gebreke waarvan de eerste dag van de pre-productie zal gelden als startdatum. In alle gevallen geldt dat met voornoemde regeling tenminste vergoed dienen te worden alle door PIXEL UNIVERSE daadwerkelijk bestede uren en gemaakte kosten tot de datum van annulering, vermeerderd met een compensatie van de schade die PIXEL UNIVERSE lijdt door het (onnodig) beschikbaar houden van haar medewerkers, ingehuurde derden en het derven van inkomsten.

7.2 Als Wederpartij de startdatum van de (pre-) productie wil opschorten of uitstellen, om welke reden dan ook, en PIXEL UNIVERSE gaat daarmee akkoord, dan heeft PIXEL UNIVERSE het recht om alle daarmee samenhangende meerkosten in rekening te brengen bij Wederpartij. Daarnaast dient in dit geval steeds rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van PIXEL UNIVERSE en haar medewerkers.

8. Slotbepalingen

8.1 Op alle overeenkomsten met PIXEL UNIVERSE zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met PIXEL UNIVERSE zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.

8.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen PIXEL UNIVERSE en opdrachtgever zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van PIXEL UNIVERSE.

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIOHUUR PIXEL UNIVERSE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met PIXEL UNIVERSE worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. PIXEL UNIVERSE houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.

1. Huurperiode, Reservering, Contactgegevens

1.1 Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren of dagen. De huurperiode van de studio’s geldt voor een minimum van 4 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. Voor de portretwand geldt een minimum huurperiode van 1 uur.

1.2 De reservering geschiedt door de huurder zelf via het registratieformulier op de website, mondeling, telefonisch, per app of per mail. Bij het reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

1.3 PIXEL UNIVERSE noteert bij aanvang het legitimatiebewijs of KVK-nummer en factuurgegevens van de huurder indien deze niet bij ons bekend zijn.

2. Huurovereenkomst, Prijzen & Betaling

2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en PIXEL UNIVERSE akkoord zijn gegaan met de reservering.

2.2 De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren.

2.3 Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

2.4 De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld tenzij dit schriftelijk of per e-mail afwijkend is afgesproken. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2.5 De reservering is pas van kracht na betaling van de overeengekomen huursom en deze dient via een pinbetaling in de studio’s ter plekke voldaan te worden of voor aanvang van de studiohuur op de bankrekening van PIXEL UNIVERSE te zijn voldaan.

2.6 Indien er sprake is van levering op factuur dient het bedrag binnen 7 dagen bij PIXEL UNIVERSE op de rekening te zijn voldaan.

2.7 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij PIXEL UNIVERSE een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat PIXEL UNIVERSE over het bezwaarschrift heeft beslist.

2.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het PIXEL UNIVERSE vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 100,-.

3. Ter beschikking gestelde apparatuur, voorwerpen en faciliteiten door PIXEL UNIVERSE.

3.1 In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij die studio, de keuken, de visagieruimte, de omkleedruimtes en de sanitaire ruimtes. Uitgezonderd zijn materiaal, props en apparatuur waar een individuele huurprijs voor gevraagd wordt.

3.2 Bij de verhuur van de studio’s is het nuttigen van koffie en thee inbegrepen in de verhuurprijs, mits deze voorradig & beschikbaar zijn.

3.3 Schoonmaakkosten zijn inbegrepen mits alles weer netjes opgeruimd en schoon achtergelaten wordt. Indien anders is PIXEL UNIVERSE genoodzaakt € 35,- per uur aan schoonmaakkosten te rekenen.

3.4 Indien de studio niet volledig te reinigen is, valt dit onder schade en zal deze schade in rekening worden gebracht. Zie artikelnummer: 6.

4. Gebruik van eigen apparatuur

4.1 Het is de huurder in overleg toegestaan om eigen apparatuur (film, licht, grip) mee te nemen en te gebruiken in de studio’s.

4.2 Bij apparatuur van grote omvang of bij apparatuur dat veel stroom verbruikt dient dit vooraf overlegd te worden. Eventueel zal bij gebruik van krachtstroom in overleg een toeslag gerekend worden.

4.3 Gebruik van eigen apparatuur is geheel voor eigen risico en PIXEL UNIVERSE kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

5. Aansprakelijkheid, Onderhoud

5.1 De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken.

5.2 De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebreken-formulier, te verkrijgen bij de verhuurder.

5.3 Indien er vooraf geen gebreken-formulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

5.4 Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5.5 PIXEL UNIVERSE is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits PIXEL UNIVERSE zich aan de huurovereenkomst heeft gehouden en mits PIXEL UNIVERSE zich tijdens de verhuur aan de wet heeft gehouden. Huurder vrijwaart PIXEL UNIVERSE van alle aanspraken van derden.

6. Verzekering, Beschadiging, Diefstal, Beveiliging

6.1 De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.

6.2 Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden.

6.3 Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden.

6.4 Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

6.5 I.v.m. diefstal worden de in- en uitgangen bewaakt door beveiligingssensoren, een alarmsysteem en beveiligingscamera’s.

6.6 Huurder gaat akkoord met de registratie door de beveiligingscamera’s en brengt alle aanwezigen in naam van de huurder op de hoogte hiervan.

7. Annulering

7.1 In geval van annulering van een opdracht, ongeacht de reden, door Wederpartij, zal PIXEL UNIVERSE de volgende vergoeding aan huurder in rekening te brengen:

a) bij annulering 1 dag of korter voorafgaand aan de startdatum van de verhuur, dan wel op of na de startdatum van de productie: 100% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;

b) bij annulering 2 dagen of korter (tot 1 dag) voorafgaand aan de startdatum van de verhuur: minimaal 75% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;

c) bij annulering 7 dagen of korter (tot 2 dagen) voorafgaand aan de startdatum van de verhuur: minimaal 50% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;

d) bij annulering 8 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van de verhuur is zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De hiervoor genoemde datum van de verhuur zal worden opgenomen in de opdrachtbevestiging, Bij gebreke aan de verhuur bevestiging volgens artikel 1.2 zal gelden.

7.2 Als Wederpartij de startdatum van de studiohuur wil opschorten of uitstellen, om welke reden dan ook, en PIXEL UNIVERSE gaat daarmee akkoord, dan heeft PIXEL UNIVERSE het recht om alle daarmee samenhangende meerkosten in rekening te brengen bij de huurder. Daarnaast dient in dit geval steeds rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van PIXEL UNIVERSE, gear en haar medewerkers.

8. Aanwezigheid & Veiligheid

8.1 Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Pixel Universe of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn.

8.2 Omwille van geheimhouding van studiohuur voor shoots kan er een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement) worden opgesteld tussen beide partijen.

8.3 De huurder is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van crew, talent & acteurs tijdens de studioboeking. PIXEL UNIVERSE is niet aansprakelijk voor ongevallen voortvloeiend uit de studio boeking.

8.4 Stunts met mensen en dieren dienen onder strikte supervisie van een stunt coördinator te worden begeleid en in overleg met PIXEL UNIVERSE.

8.5 Het gebruik van requisieten en props die een gevoel van onveiligheid kunnen veroorzaken, zoals dummy wapens, dienen onder strikte supervisie van een requisieten coördinator te worden begeleid en in overleg met PIXEL UNIVERSE.

9. Algemene bepalingen & Huisregels

9.1 De deuren moeten altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.

9.2 Gebruik van andere apparatuur van Pixel Universe dan beschikbaar gesteld is niet toegestaan zonder toestemming.

9.3 Roken is niet toegestaan in het gebouw.

9.4 Het gebruik van alcohol, drugs en is niet toegestaan.

9.5 Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren zijn verboden.

9.6 We tolereren geen discriminerende opmerkingen, zoals racistische, seksistische of homofobe opmerkingen. Het dragen van discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan, ook het dragen van full colours kleding van motorgroepen (omg) is niet toegestaan. Uitzondering omwille van een productie dient vooraf en in overleg met PIXEL UNIVERSE te gebeuren.

9.7 Mocht vanwege enige heersende pandemie sprake zijn van de door de wetgever opgelegde (wettelijke) maatregelen of adviezen, dient zowel huurder als PIXEL UNIVERSE zich hieraan te houden. Maatregelen zullen kenbaar kenbaar gemaakt worden in de studio of mondeling worden toegelicht.

9.8 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd. De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

10. Slotbepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten met PIXEL UNIVERSE zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met PIXEL UNIVERSE zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.

10.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen PIXEL UNIVERSE en opdrachtgever zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van PIXEL UNIVERSE.